Veřejné zakázky jsou v celém světě i nadále náchylné ke korupčním rizikům. Kvalitativní analýza dat umožňuje mít je pod kontrolou

VEŘEJNÉ NÁSTROJE PRO ANALÝZU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Kvalitativní analýza dat přispívá k:

včasné identifikaci rizikových nákupů a jednotlivých případů zneužití
identifikaci systematických rizik a slabin v systémech zadávání veřejných zakázek pro zlepšení teto oblasti
Proto není divu, že nevládní organizace z různých zemí vyvíjejí své vlastní unikátní analytické nástroje pro monitorování a řízení korupčních rizik. Nevládní organizace Ukrajiny, Polska, Maďarska a České republiky připravily pro vás informace o nástrojích, osvědčených postupech a podrobných pokynech pro použití analytiky při zadávaní veřejných zakázek.


Projekt DOZORRO Transparency International Ukraine, Ukrajina (TIU)
DOZORRO
Nejdůležitějším předpokladem, bez kterého si nelze představit kvalitní analytiku v oblasti zadávání veřejných zakázek, je veřejná přístupnost dat. V roce 2016 při zřízení systému elektronického zadávání veřejných zakázek byly na Ukrajině zveřejněny informace o všech veřejných zakázkách. Kód API tohoto systému je otevřený. Systém Prozorro byl vyvinut pomocí Transparency International Ukraine.

Analytické nástroje

DOZORRO-bot
Pro monitorování veřejných zakázek se dá použít i méně běžné technologie, například aplikací pro zasílání zpráv (messengery).

Pro efektivnější monitorování jednotlivých výběrových řízení a sledování konkrétních zadavatelů a nákupů vyvinula společnost TI Ukraine aplikaci DOZORRO-bot. Pomocí aplikaci můžete se přihlásit k odběru novinek od konkrétního nákupčího, zadavatele nebo výběrového řízení a dostávat oznámení o změnách ve výběrových řízeních na Prozorro e-mailem a přes aplikaci Telegram.

Zapojení veřejnosti
do sledování veřejných zakázek
Komunita DOZORRO
Pro účinnější a stabilnější veřejný monitoring zadávání veřejných zakázek vytvořil tým DOZORRO síť místních nevládních organizací. Aktivisté sledovali zadávání veřejných zakázek a v případě porušení se odvolali na orgány prosazování práva a regulační orgány.

Od listopadu roku 2017 tým zpracoval přibližně 41 000 rizikových výběrových řízení, zaslal přibližně 37 000 odvolání regulačním úřadům i nákupčím a napravil situaci s více než 5800 výběrovými řízení. Jejich celková hodnota dělá přes 273 milionů dolarů.
Účast veřejnosti a novinářů
Dalším cílem týmu DOZORRO je zapojení široké veřejnosti a novinářů do monitorování a analýzy veřejných zakázek. Za tímto účelem analytici na základě veřejného analytického modulu vyvinuli online mapu zadávání školních zakázek a modul pro analýzu zadávání zakázek, spojených s bojem proti COVID-19. Nástroje umožnily veřejnosti a novinářům dozvědět se více o zadávání veřejných zakázek a provádět vlastní mini studie o účinnosti využití úřady veřejných prostředků. Tým DOZORRO také spolupracoval s novináři v regionech, kteří pravidelně připravovali materiály o korupci a přeplaceních při zadávání místních veřejných zakázek.
Dalším způsobem zapojení občan do veřejné kontroly zadávání zakázek bylo „provedení výsadek" DOZORRO. Jedná se o týmové zájezdy do jednoho z ukrajinských měst s cílem informovat obyvatele, jak mohou ovlivnit a kontrolovat zadávání veřejných zakázek ve svém městě. Během cesty aktivisté rovněž provedli sérii školení pro dodavatele a investigativní novináře o tom, jak analyzovat veřejné zakázky pomocí analytických nástrojů.
Máte dotazy nebo se chcete dozvědět více o práci týmu DOZORRO?
Možná chcete něco podobného udělat ve své zemi a nevíte, kde začít?
Kontakt:
Anastasija Ferenc
koordinátorka regionální pobočky projektu DOZORRO
Vývoj systému veřejné kontroly
ferents@ti-ukraine.org
Serhij Pavljuk
projektový manažer BI Prozorro
Analytické nástroje
pavliuk@ti-ukraine.org
Projekt Moje Panstwo Foundation (Polsko) a K-Monitor (Maďarsko)
TENDERS.GURU
O projektu
Projekt TENDERS.GURU zahájily 5 nevládních organizací ze čtyř zemí:
Moje Panstwo Foundation , Access Info Europe , Civio , K-Monitor, Funky Citizens.
Tyto organizace založily analytický portál Tenders.Guru. Zde můžete analyzovat veřejné zakázky těchto čtyř států a dokonce je mezi sebou porovnávat. Protože každá země má svůj vlastní formát pro zveřejnění dat, portál Tenders.Guru přebírá informace z každého národního portálu pro zadávání zakázek a zahrnuje je do jediné databáze.
Funkce TENDERS.GURU
Na portálu Tenders.Guru mohou uživatelé filtrovat veřejné zakázky podle různých parametrů, a to jsou doba trvání zadávacího procesu, počet účastníků, konkurenceschopnost
a největší zadavatele. Tato funkce pomáhá identifikovat problémy
v sektoru veřejných zakázek a identifikovat rizika korupce.
O existenci nebezpečí korupce mohou signalizovat krátká doba tendru, jediný účastník, zjevně definující konkrétního dodavatele dokumentace, množství podprahových zakázek od jednoho zadavatele, jakož i střet zájmů.
V rámci projektu vytvořili členové konsorcia databázi indikátorů rizika. Je tato databáze užitečná pro vládní úředníky, občanskou společnost, aktivní občany a novináře. Kromě toho, uživatelům se nabízí školení, jak monitorovat zadávání zakázek, aby byl proces monitorování plodnější.

V rámci boje proti neefektivnímu vynakládání prostředků a pro snižování rizik korupce při zadávání veřejných zakázek spolupracují členové projektu s investigativními novináři, výzkumnými pracovníky i aktivisty na lokálním monitorování veřejných zakázek prostřednictvím analytického portálu Tenders.Guru. Na základě výzkumu odborníci také vytvářejí doporučení pro zákonodárce a politiky, a to na národní úrovni a na úrovni EU. Tímto způsobem vylepšují zadávání veřejných zakázek a přístup k informacím, monitorování fondů EU a ochranu oznamovatelů korupce.


Контакти:
Monika Kajalidis
Board Member Moje Panstwo Foundation
Projekt K-Monitor, Maďarsko
RED FLAGS
V roce 2015 Maďarské organizace K-Monitor a Transparency International Maďarsko zahájily projekt Red Flags („červené vlaječky" jako indikátory rizik) s cílem zvýšit ve své zemi transparentnost zakázek s nadprahovou hodnotou. K-Monitor vytvořila nástroj Redflags.eu. Tento nástroj umožňuje kontrolním orgánům a novinářům identifikovat podezřelá výběrová řízení ještě před podpisem smluv. Aktivisté a novináři často používají tento nástroj k hlášení problematických výběrových řízení médiím, mimo to Redflags.eu je taky i cenný zdroj pro hlubší analýzu.
Jak portál funguje
1
40 algoritmických indikátorů
Nástroj Redflags.eu funguje na základě 40 algoritmických indikátorů, vyvinutých společnostmi K-Monitor a Transparency International Maďarsko. Většina indikátorů se týká oznámení o veřejných zakázkách, však některé z nich analyzují veřejné zakázky na základě uzavřených smluv.
2
Systém čerpá informace z online databáze výběrových řízení EU
Redflags.eu přebírá informace o veřejných zakázkách z online databáze výběrových řízení EU (TED). Stránka vám umožňuje přihlásit se k nastavení filtrů pro oznámení o nových výběrových řízeních. Redflags.eu — zdroj s otevřeným zdrojovým kódem, takže veškerá dokumentace k aplikaci je volně dostupná. API má také přístup k databázi více než 50 000 maďarských výběrových řízení, prováděných v souladu s právem EU.
3
Většina indikátorů je založena na korupčních rizicích
Pro sestavení seznamu indikátorů rizik experti se konzultovali se skupinou odborníků z vlády, obchodu a vědecké komunity. Následně byla účinnost všech indikátorů zkontrolována ručně a potvrzena analytikou. Většina z nich byla vyvinuta na základě korupčních rizik, příznačných pro maďarský systém veřejných zakázek. Téměř všechny indikátory rizik využívají informace, zveřejněné na evropském portálu výběrových řízení TED, protože v Maďarsku naprosto neexistují žádná jiná otevřená data (například, veřejně přístupné rejstříky společností nebo přístup k soudním rozhodnutím).
4
Chytré („smart") indikátory
Kromě standardních „červených vlaječek" obsahuje portál také „růžové vlaječky", které označují výběrová řízení, provedená nebo vyhraná podnikatelskými subjekty, které jsou v databázi korupce a zpronevěry rozpočtových prostředků, získaných od organizace K-Monitor.
Druhy indikátorů rizik
Na portálu je celkem 40 indikátorů rizik. Ty, které se týkají oznámení o veřejných zakázkách, zvýrazňují výběrová řízení s extrémně vysokou očekávanou hodnotou nebo skutečnou smluvní hodnotou, nebo (v případě rámcových smluv) výběrová řízení s malým počtem dodavatelů.

Nepřiměřeně dlouhá doba platností smlouvy nebo možnost ji několikrát prodloužit, „dodatečné" podmínky pro dodavatele jsou také považovány za rizikové parametry. Jiné indikátory rizik analyzují délku období nabídkového řízení nebo typ zadávacích řízení.
Uzavřené nebo zrychlené zadávací řízení jsou považovány za rizikové, zvláště pokud nejsou dostatečně odůvodněné.

Ve fázi podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem „červené vlaječky" mohou se objevit v případě malého počtu účastníků veřejných zakázek, neúspěšných zadávacích řízení, velkého rozdílu mezi očekávanou a skutečnou hodnotou smlouvy, a také v případě, jestli výběrové řízení bylo provedeno bez předchozího oznámení.

Organizace K-Monitor pokračuje ve vývoji analytického nástroje a již k němu vypracovala několik aplikací. Před několika lety tedy organizace vytvořila informační panel na základě webu Redflags.eu, který poukazuje na riskantní veřejné zakázky od největších zadavatelů v Maďarsku. Analýza odhalila typická korupční rizika, která se pravidelně vyskytují u určitých typů nákupčích, především ve stavebnictví.

Kontakt:
Sandor Lederer
spoluzakladatel a ředitel K-Monitor
Projekt EconLab, Česká republika
ZINDEX
Kromě analýzy zadávání zakázek a rozpracování ukazatelů rizik, dalším efektivním způsobem zvýšení účinnosti zadávání veřejných zakázek je hodnocení zadavatelů veřejných zakázek. V České republice už 10 let existuje Zindex — unikátní nástroj hodnocení zadavatelů veřejných zakázek, pomocí kterého lze srovnávat ukazatele výkonnosti různých veřejných zadavatelů. Vytvořilo jej české sdružení EconLab, a za dobu své existence hodnocení výrazně zlepšilo vedení výběrových řízení v České republice. Tento nástroj měl významný vliv na činnost více než 50 zadavatelů – měst, nemocnic, ministerstev. Projekt Zindex získal ocenění a uznání od Evropské komise, Open Society Foundation a Open Contracting Partnership.
Jak funguje české hodnocení zadavatelů
Zindex hodnotí organizátory zadávaní veřejných zakázek, zdůrazňuje jejich hlavní nedostatky a povzbuzuje k zdokonalení prostřednictvím veřejného vyznamenání nejlepších zadavatelů.
Abychom neporovnávali nesrovnatelné, jsou zadavatele před hodnocením rozdělené do kategorií. Tímto způsobem autoři hodnocení porovnávají malá města s jinými malými městy, nemocnice s nemocnicemi, vládní úřady a podniky s jinými vládními úřady a podniky.
V rámci některých kategorií navíc odborníci rozlišují také velké a malé zadavatele. Je důležité si uvědomit, že autoři hodnocení zveřejňují pozice v žebříčku pouze pro nejlepších 50% ze všech organizátorů. Ostatní zadavatele tým EconLab publikuje v libovolném pořadí. Proč se nezveřejňuje informace o tom, kdo je nejhorší? Vývojáři hodnocení zjistili, že tato praxe zvyšuje negativní vnímání hodnocení a nepovzbuzuje zadavatele ke vzájemné soutěži o zlepšení jejich pozice v žebříčku. Toto rozhodnutí má své důsledky – média jsou méně ochotná informovat o těchto hodnoceních. Celkově více než 50% zadavatelů veřejných zakázek uvedlo, že výsledky ze Zindex.cz byly pro ně cennou zpětnou vazbou (o 21% více kladných hodnocení). Jako výsledek, každý rok se přibližně 10% oceněných zadavatelů zavazují zlepšit své nákupní postupy.
Tři kroky při vývoji metodiky hodnocení
Informování
Informování zadavatelů
o předběžných výsledcích hodnocení
Zveřejnění
Zveřejnění konečného hodnocení
Velmi důležitá část hodnocení probíhá právě ve fázi informování zadavatelů o předběžných výsledcích hodnocení. Nejméně 2 měsíce před zveřejněním konečného hodnocení odborníci zasílají zadavatelům předběžné výsledky a zpřístupňují jim tzv. horkou linku. Tímto poskytují zadavatelům příležitost získat konzultaci ohledně předběžných výsledků. Tento přístup má několik výhod, protože organizátoři veřejných zakázek mohou lépe posoudit účinnost svých zakázek a jsou motivováni provést nezbytné změny, aby si zlepšili postavení v žebříčku. Zadavatele tedy zlepšují své postupy o 20-30%.

Poté, co jsou vzaty v úvahu všechny zpětné vazby, EconLab uděluje nejlepším organizátorům ocenění "Neplejtvák", které je ve světě zadavatelů veřejných zakázek v České republice považované za Oscara. Hlavním účelem je podporování pozitivní soutěže ve veřejných zakázkách v souladu s osvědčenými postupy.

Implementace hodnocení zadavatele do dalších zemí


Experti z EconLabu podpořili realizaci stejné iniciativy i na Slovensku. S tímto účelem museli změnit asi 25% kritéria hodnocení, aby ho přizpůsobili legislativě, zdrojům dat a zvyklostem jiné země. Objem práce se ukázal být menší, než analytici očekávali, proto zvažují další propagaci nástroje mezi zeměmi.

Kontakt:
Jiří Skuhrovec
předseda EconLab
Made on
Tilda